Regulamin

REZERWACJA

Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonać przez opłatę w systemie rezerwacyjnym lub bezpośrednio opłacając bilety w biurze centrum. System potwierdza dokonanie opłaty drogą mailową, istnieje możliwość odbioru biletów w kasie na 1 h przed spektaklem lub bezpośrednio w Centrum w godzinach pracy biura.
Nie przyjmujemy rezerwacji biletów indywidualnych na niedzielne spektakle telefonicznie.

Dla grup zorganizowanych rezerwujemy miejsca przez formularz zgłoszeniowy, drogą mailową lub telefoniczną, grupy dokonują opłaty standardowym przelewem.

ANULOWANIE REZERWACJI I ZWROT (w przypadku zakupu przez Dot Pay)

W przypadku biletów dla osób indywidualnych anulowanie jest możliwe wyłącznie do 3 dni przed spektaklem, po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Zwrot kosztów wykonywany jest na konto, z którego opłacono bilety.
Nie zwracamy kosztów niewykorzystanych biletów, zgłoszonych po powyższym terminie.

 WYSTAWIANIE FAKTUR VAT
Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT.

 

 

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH NA SPEKTAKLE WE WROCŁAWSKIM CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów na spektakle wystawiane przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka (zwane w dalszej części Centrum).
 2. Rezerwacji biletów na spektakle dla osób indywidualnych wystawiane przez Centrum można dokonywać osobiście w Biurze Centrum oraz przez system rezerwacyjny.

  Rezerwacja jest potwierdzana drogą mailową, po zaksięgowaniu opłaty. Rezerwacje wykonane bez opłaty są anulowane po 15 min.
  Anulowanie i zwrot jest możliwy wyłącznie do 3 dni przed spektaklem (czwartek), po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym do godz. 16:00. Zwrot kosztów wykonywany jest na konto, z którego opłacono bilety.
 3. Opłacenie biletów jest możliwe z góry przez system rezerwacyjny lub bezpośrednio w biurze Centrum.
 4. Odbiór biletów jest możliwy w biurze w godzinach pracy Centrum oraz w kasie biletowej przed spektaklem.

  Bilety odbierane w kasie biletowej są dostępne najpóźniej na 15 min przed spektaklem, po tym czasie kasa może być zamknięta.
  W niedziele kasa biletowa jest czynna 1 godz. przed rozpoczęciem spektaklu.
  W przypadku opóźnienia w odbiorze biletów lub niezgłoszenie rezygnacji z rezerwacji biletów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, Centrum nie zwraca pieniędzy za opłacone bilety.
 5. Dokonanie rezerwacji na spektakl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW INTERNETOWYCH
za pośrednictwem strony internetowej Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.centrumtworczosci.pl, zwanych dalej Kupującym.
 2. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a, 50-138 Wrocław, NIP 897-167-91-68, zwane dalej Sprzedającym lub Centrum.
 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Dotpay, administrowany przez Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, posiadający NIP 634 266 18 60.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające 
  z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay.
 5. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta zostaje po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów określonych na stronie internetowejcentrumtworczosci.pl: 
  - rejestracja Kupującego – polegająca na podaniu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło
  - złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
  - uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie, przelewem bankowym on-line;
  - otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 7. Kupujący nie może dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego wpłaty na jego rachunku bankowym dokonanej przez Kupującego.
 9. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w ciągu 15 min od jego utworzenia. W wypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  (Dz.U. 2018 poz. 2519), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Ceny biletów na poszczególne spektakle są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej centrumtworczosci.pl.
 12. Aby otrzymać fakturę VAT należy skontaktować się z biurem Centrum.
 13. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata, 
  w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.
 14. W systemie sprzedaży biletów on-line, możliwy jest zakup biletów indywidualnych dla dorosłych i dzieci, specjalnych dla uczestników warsztatów, pracowników firm partnerskich, przy zakupie powyżej 5 biletów oraz promocyjnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 15. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety specjalne oraz promocyjne, zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety specjalne oraz promocyjne bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
 16. Sprzedaż biletów w systemie on–line kończy się przed rozpoczęciem danego spektaklu. W tym czasie istnieje możliwość zakupu wyłącznie w kasie biletowej.
 17. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma, potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany w trakcie płatności. Bilet można odebrać bezpośrednio w Centrum w godzinach pracy biura lub w kasie biletowej na 1 h przed spektaklem.
 18. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej, Sprzedający prosi o wypełnienie formularza rezerwacyjnego lub kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Centrum, (tel. 71 341 80 02 lub biuro@centrumtworczosci.pl).
 19. Bilet ważny jest od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.
 20. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( U. 2000 nr 22 poz. 271), Sprzedawca nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany lub przypadku anulowania rezerwacji określonej w „Regulaminie rezerwacji biletów na spektakle dla osób indywidulnych we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka”
 21. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
 22. Kupujący ma możliwość przesyłać Sprzedającemu uwagi dotyczące sprzedaży biletów objętej niniejszym Regulaminem lub reklamacje drogą elektroniczną na adres biuro@centrumtworczosci.pl. Sprzedający ustosunkuje się do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 24. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Centrum oraz kasy biletowej Sprzedającego, opublikowane zostały na stronie internetowej centrumtworczosci.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.
 25. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia przez Kupującego.
 26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 27. Bilety zakupione w kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 28. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego 
  w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 29. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 30. Każdy Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 31. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Sprzedawcy.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej Sprzedającego.

 

 

REGULAMIN REZERWACJI DLA GRUP NA SPEKTAKLE WE WROCŁAWSKIM CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA


§ 1


1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów dla grup na spektakle wystawiane przez fundację Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461 (zwaną w dalszej części „Centrum”).
2. Przez rezerwację dla grup należy rozumieć rezerwację w jednym zamówieniu co najmniej 5 biletów na wybrany spektakl wystawiany przez Centrum.
3. Przez Zamawiającego należy rozumieć zorganizowaną grupę osób liczącą co najmniej 5 uczestników, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym także szkołę lub przedszkole, która złożyła zamówienie w zakresie rezerwacji biletów na spektakl organizowany przez Centrum.


§ 2


1. Rezerwacji biletów na spektakle dla grup wystawiane przez Centrum można dokonywać osobiście w Biurze Centrum, telefonicznie oraz przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza „Rezerwacja biletów na spektakle dla grup zorganizowanych” dostępnego na stronie internetowej www.centrumtworczosci.pl na adres e-mail biuro@centrumtworczosci.pl. Każda rezerwacja telefoniczna oraz mailowa powinna również zostać potwierdzona wypełnieniem ww. formularza i przesłanie go poprzez e-mail. Oryginał formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu spektaklu. W przypadku, gdy formularz będzie posiadał jakiekolwiek braki, Centrum skontaktuje się z Zamawiającym celem uzyskania informacji niezbędnych do wykonania przez Centrum umowy na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Do skutecznego dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki z góry w wysokości 190 zł (która to kwota odpowiada ilości 10 miejsc) najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji, jednak nie później niż na 3 dni przed spektaklem poprzez dokonanie wpłaty w formie gotówkowej bezpośrednio w biurze Centrum lub na rachunek bankowy Centrum wskazany na stronie internetowej, przy czym w przypadku dokonania zapłaty przelewem, potwierdzenie uiszczenia zaliczki należy załączyć i przesłać wraz z formularzem, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku braku dokonania uiszczenia zaliczki na rzecz Centrum, rezerwacja zostanie anulowana. Centrum potwierdza skuteczne dokonanie rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kwota o której mowa w niniejszym ustępie, dla Grup liczących poniżej 10 osób ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
3. Do skutecznego dokonania rezerwacji, w przypadku gdy ilość osób w grupie jest mniejsza niż 10 osób, Centrum zastrzega sobie prawo do wymagania całości płatności z góry.
4. Pozostałą kwotę tytułem ceny za zarezerwowane bilety na spektakl, zgodną z ilością zarezerwowanych miejsc należy wpłacić gotówką najpóźniej w dniu planowanego spektaklu.
4. Kwotę, o której mowa w § 2 ust. 3 Zamawiający może wpłacić także w formie bezgotówkowej poprzez przelew bankowy na numer rachunku bankowego Centrum wskazany na stronie internetowej Centrum, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed dniem, w którym ma odbyć się spektakl.
5. W przypadku anulowania rezerwacji lub braku stawiennictwa grupy w dniu planowanego spektaklu, Centrum uprawnione jest do zatrzymania kwoty uiszczonej zaliczki z tytułu kosztów poniesionych w celu organizacji spektaklu.
6. W przypadku programu „Szkoła w mieście” istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z wyznaczonym terminem płatności. Jeśli grupa mająca uczestniczyć w spektaklu w ramach programu „Szkoła w mieście” nie stawi się na spektaklu lub odwoła rezerwację w terminie do 14 dni przed spektaklem, jest zobowiązana do dokonania płatności za zarezerwowane bilety na podstawie faktury wystawionej przez Centrum. Zapisów § 2 ust. 5 nie stosuje się.
7. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania spektaklu w przypadku, gdy nie uzbiera się odpowiednia liczba rezerwacji (minimum 60 osób). O odwołaniu Centrum informuje telefonicznie najpóźniej na 5 dni przed spektaklem. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Centrum zwraca wpłacone przez Zamawiającego kwoty w formie w jakiej zostały przekazane na rzecz Centrum.
8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez grupy w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Centrum (np. żałoba narodowa, przerwy w zasilaniu energią elektryczną, brak dostępu do bieżącej wody w siedzibie Centrum, choroba lub wypadek aktora, itp.).
9. W przypadku, gdy w dniu spektaklu stawi się mniejsza liczba osób niż liczba zarezerwowanych miejsc zgodnie z formularzem, Centrum może udzielić zgody na bezpłatne anulowanie maksymalnie 10 % ogólnej liczby biletów, do zakupu których zobowiązany był Zamawiający na podstawie formularza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.
10. W przypadku, gdy na spektakl zarezerwowana jest tylko jedna grupa i liczy 60 osób lub mniej, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do bezpłatnego anulowania 10% ogólnej liczby biletów, o którym mowa § 2 ust. 9.
11. Dokonanie rezerwacji na spektakl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania bezpłatnych biletów dla opiekunów. Jeden bezpłatny bilet dla opiekuna przypada kolejno na 10 dzieci.
13. Widownia, w miejscu przeprowadzania spektaklu przeznaczona jest dla maksymalnie 100 osób.


§ 3


1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.
2. Do zgłoszeń dokonanych do dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 08.01.2020 r.
4. Administratorem danych osobowych jest fundacja Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. W związku z podaniem przez danych osobowych i ich przetwarzaniem przez Administratora osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do:
1) dostępu do danych osobowych oraz do uzyskania ich kopii,
2) żądania usunięcia, ograniczenia lub sprostowania danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4) wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na jej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem uprzednio dokonanego przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
5) przenoszenia danych osobowych tj. prawo do otrzymania ich od Administratora i przesyłania ich innemu Administratorowi,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.